Nepali Movie Film-Clips: "येशूको बप्तिस्मा"

Below the state language of Nepal, a playlist with film-clips was created in YouTube for other minority languages.

 

The Movie Film-Clips are shared through Facebook in a serie of 19 1-3 minute Movie Film-Clips: 

१. येशूको बप्तिस्मा 
२. उजाड-स्थानमा येशूको परिक्षा
३. काना नगरमा विवाह उत्सव
४. येशूको पछि लाग 
५. चंगाई 
६. येशूको शक्ति
७. बाह्र प्रेरितहरु
८. येशूले पाचँ हजारलाई खुवाउनुभएको
९. येशू को हुनुहुन्छ ?
१०. कुष्टरोग लागेका मानिसहरु
११. लाजरसको मृत्यु
१२. येशूलाई हत्या गर्ने षड्यन्त्र 
१३. यरुशलेममा येशूको विजय प्रवेश 
१४. अन्तिम भोजन-
१५. येशूको गिरफ्तारी 
१६. येशूको मृत्यु
१७. येशूको पुनरुत्थान 
१८. येशू चेलाहरुकहाँ देखा पर्नुभएको
१९. चेलाहरूको गवाही
 

The full movie can be seen here: